Privacy

 

Wij nemen uw privacy ter harte!

TrendsCo. bvba vindt uw privacy belangrijk en neemt uw verwachtingen als klant, internetgebruiker en lezer ter harte. Dat betekent dat we handelen comform de privacywetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door TrendsCo. bvba en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken én hoe deze worden gebruikt. We vragen u dan ook de privacyverklaring door te lezen.

Door zich toegang te verschaffen tot meandmydog.community, verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan Me & My Dog de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Me & My Dog raadt alle gebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken en door te nemen om aldus op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Me & My Dog eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is TrendsCo. bvba met zetel gevestigd te 9000 Gent, Meulesteedsesteenweg 396, België.

 

Wat hebben wij u te bieden?

Me & My Dog biedt diensten van informatie, events, entertainment en webshop aan waarbij het ons streven is op een zo gepersonaliseerd mogelijke manier onze informatie aan u beschikbaar te stellen teneinde u te informeren, u te laten ontspannen of om betrokkenheid te creëren. De diensten omvatten informatie en reclame. Op die manier willen wij u beter leren kennen en de door u gekozen diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Met informatie bedoelen we alle tekst-, beeld- en geluidsmateriaal alsook andere inhoud die wij u aanbieden op al dan niet interactieve wijze. Onze diensten vindt u terug in Me & My Dog Magazine alsook in onze community www.meandmydog.community.

Account

Om volop van de communitysite, app en het magazine te kunnen genieten maakt u best een account aan waarmee u kan inloggen. Hierdoor kan u ook uw voorkeuren en instellingen beheren. Met een account kan u onder meer bijvoorbeeld reageren op berichten, artikels en foto’s alsook meedoen aan wedstrijden.

U kan ook inloggen aan de hand van uw account van een sociaal netwerk. Op die manier kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze community wordt aangemaakt. Zie ook verder onder ‘delen op of met sociale media en sociale plug-ins’.

 

Delen op of met sociale media en sociale plug-ins

Met onze functies voor sociale netwerksites kan u informatie delen, zo bijvoorbeeld als u een artikel leest. Als aanvulling op onze sociale functies kan meandmydog.community op bepaalde locaties sociale plug-ins bevatten, waaronder plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruikersvoorwaarden en hun privacyverklaring.

Door u voor onze diensten aan te melden via sociale netwerksites, deelt u bepaalde informatie met deze derden. TrendsCo. bvba zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing.

 

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die door de internetgebruiker via de Me & My Dog website (www.meandmydog.community) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan Me and My Dog, worden door TrendsCo. bvba verwerkt voor de volgende doeleinden: direct marketing, studies, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde info/reclame.

De belangrijkste gegevens, die wij per natuurlijk persoon kunnen verzamelen, zijn: naam, voornaam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a.

De volledige lijst met gegevens die we over u verzamelen kan u steeds consulteren, aanpassen en verwijderen op uw profielpagina.

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

·    Toestemming

·    Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

·    Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

·    Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer en facturatie zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het vlak van boekhouden en wettelijke garantieperiodes).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Elke internetgebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Meer weten over cookiegebruik op meandmydog.community ?

We verwijzen u graag via deze link.

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit

Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de 'Gegevensbeschermingsautoriteit', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Versie 1 – 17/10/2018

 

Leden

4915

Foto's

790

likes

2760